Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2019

wildeyed
8607 b614 500
Reposted fromxawery xawery viasoko soko

July 26 2019

wildeyed
9562 3ca5 500
Reposted fromsoftboi softboi
wildeyed


coffee break warning
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viacoffee coffee
wildeyed
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 22 2019

wildeyed
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
wildeyed
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
wildeyed
4544 2898
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaretaliate retaliate

July 19 2019

wildeyed
2517 113b
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless

June 23 2019

wildeyed
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viainvincible invincible
wildeyed
2149 09e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaluna laluna
wildeyed
1410 eb11
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaluna laluna

July 26 2019

wildeyed
9562 3ca5 500
Reposted fromsoftboi softboi
wildeyed


coffee break warning
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viacoffee coffee
wildeyed
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 22 2019

wildeyed
Reposted fromnazarena nazarena viaPoranny Poranny
wildeyed
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
wildeyed
4544 2898
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaretaliate retaliate

July 19 2019

wildeyed
2517 113b
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless

June 23 2019

wildeyed
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viainvincible invincible
wildeyed
2149 09e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl